Outsourcing

Služba Warranty Comes

Všeobecné podmínky

Službou Warranty Comes nabízí společnost Comes, spol. s r. o. kupujícím jistotu při používání zakoupeného zboží(Kerio Control Box, NAS Synology, PC COMES) poté, co vyprší standardní záruka, případně vylepšuje parametry standardní záruky.

1. Definice pojmů

Warranty Comes

 • Služba Warranty Comes spočívá v dokoupení možnosti prodloužení bezplatné servisní opravy některých výrobků nad rozsah zákonné záruky.
 • Warranty Comes je služba, kterou se poskytuje bezplatný servis nutný k odstranění všech závad výrobku způsobených vadným materiálem nebo vadou výroby, k nimž dojde při běžném používání, projeví se a jsou uplatněny v době platnosti záruky Warranty Comes.
 • Právně se bezplatný servis řídí ustanoveními o opravě věci dle Občanského zákoníku.
 • K jednomu produktu lze zakoupit pouze jednu tuto službu.

Prodávající

Comes spol. s r.o. IČO: 17047561 se sídlem: Vejvanovského 1615/6, 149 00 Praha 4 je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2016, zabývající se prodejem především výpočetní techniky a souvisejících služeb.

Kupující

je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svou osobní potřebu či za účelem podnikání s těmito výrobky či službami.

2. Zakoupení služby Warranty Comes společně se zbožím

 • Každý kupující má možnost při zakoupení zboží požadovat službu Warranty Comes.
 • Zboží, kterého se možnost zakoupení služby Warranty Comes týká je označeno volbou služby při koupi.
 • Podle délky zakoupené služby Warranty Comes kupující doplatí cenu služby zároveň se zakoupeným zbožím, kterého se záruka týká.
 • Služba Warranty Comes je vysloveně uvedena na nákupním dokladu.
 • Ceny za službu Warranty Comes jsou uvedeny na www.comes.cz.

3. Zpětné zakoupení služby Warranty Comes

 • Každý kupující má možnost požadovat zpětný nákup služby Warranty Comes a to až do vypršení standardní záruky zboží.
 • Zboží, kterého se možnost zakoupení služby Warranty Comes týká, je označeno volbou služby při zpětném procházení prodejních dokladů.
 • Podle délky zakoupené služby Warranty Comes kupující doplatí cenu služby a k této koupi obdrží daňový doklad.
 • Služba Warranty Comes je na nákupním dokladu jasně směřována na dříve zakoupený produkt.
 • Pro uplatnění zpětně zakoupené služby Warranty Comes je třeba dodat nákupní doklad od samotného zboží i od přikoupené služby (tedy 2 doklady).

4. Uplatnění záruky Warranty Comes

 • Prodávající definuje závadu zboží, při které lze uplatnit službu Warranty Comes jako závadu výrobku, pokud byl používán ve shodě s návodem k použití a způsobem, který odpovídá normálnímu používání výrobku.
 • Služba Warranty Comes se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním.
 • Službu Warranty Comes nelze uplatnit na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 • Služba Warranty Comes se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Služby Warranty Comes se nevztahuje na přidané a dokoupené příslušenství, díly a doplňky výrobku, jako např. baterie, kabely, sluchátka, žárovky či adaptéry.
 • Pro uplatnění služby Warranty Comes musí kupující s reklamovaným zbožím doručit kopii nákupního dokladu obsahující službu Warranty Comes.
 • Službu Warranty Comes lze uplatnit výhradně:
  • u společnosti Comes, spol. s r. o.,
  • doručením vadného zboží na adresu Voroněžská 28., 101 00 Praha 10, pokud není ve službě stanoveno jinak.
 • Náklady spojené s předáním zboží do opravy hradí kupující, náklady na dodání opraveného či vyměněného zboží hradí prodávající.
 • Prodávající neodpovídá za škody a ztráty, stejně tak i za jejich následky, vzniklé nemožností řádně užívat výrobek z důvodu nefunkčnosti a to ani v případě, že se tak stalo následkem opravy.
 • Prodávající není nijak odpovědný za škody a ztráty (nebo jejich následky) vzniklé tím, že kupující nemohl řádně používat výrobek z důvodu jakéhokoli poškození v době záruky a to ani v případě, že se tak stalo následkem opravy.

5. Způsob odstranění vad u služby Warranty Comes


Způsob odstranění vad u služby Warranty Comes PC Comes

 • Prodávající zaručuje kupujícímu odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 35 dní od uplatnění této záruky a to:
  • bezplatnou opravou výrobku nebo
  • výměnou za nový produkt shodných nebo lepších parametrů nebo
  • vystavení a vyplacení dobropisu ve výši původní ceny zboží, která bude ponížena o 4% za každý započatý měsíc uplynulý od koupě produktu.
 • Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době záruky není omezen. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl produkt v opravě.
 • Vystavením dobropisu na předmět se službou Warranty Comes je služba Warranty Comes spotřebována. V případě odstranění vady výměnou produktu nebo jeho části za nový pokračuje u nového zboží původní služba Warranty Comes.

Způsob odstranění vad u zboží se službou Warranty Comes Kerio

 • Do kategorie zboží se službou Warranty Comes Kerio patří všechny hardwarové produkty společnosti Kerio, ke kterým byl dokoupen speciální balíček Warranty Comes Kerio. Jedná se především o zařízení Kerio Box.
 • V případě poruchy hardwarového zařízení Kerio Box musí zákazník kontaktovat technickou podporu společnosti Kerio Technologies, a to buďto telefonicky nebo přes support.kerio.cz
 • Zaměstnanci technické podpory společnosti Kerio Technologies zajistí diagnostiku zboží za účelem stanovení postupu opravy (garanční, po garanční) a zjištění případné ceny opravy.
 • Na základě výsledků diagnostiky rozhodne zaměstnanec technické podpory Kerio, zda je zařízení nefunkční a zahájí se zákazníkem reklamační proces. Danému případu přidělí reklamační identifikační číslo RMA. Za předpokladu, že je Kerio Box vybaven službou Warranty Comes Kerio, má zákazník nárok na následující službu:
  • zákazníkovi vzniká nárok na zapůjčení bezvadného Kerio Boxu s TRIAL licencí, který poskytne společnost Comes po dobu opravy jeho původního Kerio Boxu. TRIAL licence je nastavena na neomezený počet uživatelů a její platnost trvá 30 dnů,
  • zákazník telefonicky nebo emailem kontaktuje servisní podporu společnosti Comes, spol. s r.o., kde pracovníkovi servisní podpory předá potřebné informace pro zaslání náhradního zařízení,
  • náhradní zařízení bude neprodleně zákazníkovi odesláno přepravní službou,
  • poškozený Kerio Box zašle zákazník dle instrukcí technické podpory společnosti Kerio Technologies do opravy,
  • zapůjčený Kerio Box má zákazník právo využívat až do doby, než mu bude zpět doručen původní opravený nebo vyměněný Kerio Box,
  • po obdržení opraveného či vyměněného Kerio Boxu zašle neprodleně zákazník zápůjční Kerio Box zpět společnosti Comes, spol. s r.o.,
  • v této chvíli končí reklamační proces.
 • Na nový Kerio Box budou automaticky přeneseny Licenční čísla a Registrace zákazníka.
 • Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době platnosti služby Warranty Comes Kerio není omezen.

Způsob odstranění vad u zboží se službou Warranty Comes NAS Synology

 • Do kategorie zboží se službou Warranty Comes NAS Synology patří všechny hardwarové produkty společnosti Synology.
 • V případě poruchy hardwarového zařízení NAS Synology musí zákazník telefonicky kontaktovat technickou podporu společnosti Comes, spol. s r.o.
 • Na základě výsledků diagnostiky, rozhodne zaměstnanec technické podpory Comes, spol. s r.o., zda je zařízení nefunkční a zahájí se zákazníkem reklamační proces. Za předpokladu, že je NAS Synology vybaven službou Warranty Comes NAS Synology, má zákazník nárok na následující službu:
  • v tomto případě vzniká zákazníkovi nárok na zapůjčení bezvadného NAS Synology, které poskytne společnost Comes výměnou za nefunkční,
  • po přijetí vadného NAS Synology společností Comes, bude náhradní zařízení neprodleně zákazníkovi odesláno přepravní službou,
  • zapůjčený NAS Synology má zákazník právo využívat až do doby, než mu bude zpět doručen původní opravený nebo vyměněný NAS Synology,
  • po obdržení opraveného či vyměněného NAS Synology zašle neprodleně zákazník zápůjční NAS Synology zpět společnosti Comes, spol. s r.o.,
  • v této chvíli končí reklamační proces.
 • Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době Prodloužené záruky není omezen. Prodloužená záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl produkt v opravě.
 • Vystavením dobropisu na předmět Prodloužené záruky je služba Prodloužená záruka spotřebována. V případě odstranění vady výměnou produktu za nový pokračuje u nového zboží původní Prodloužená záruka.

6. Přenesení záruky

 • Přenesení platnosti služby Warranty Comes na třetí osobu na dobu, která zbývá do konce její původní platnosti, je možné po písemném oznámení této změny prodávajícímu.
 • Službu Warranty Comes lze převést i na jiný výrobek stejné výrobkové kategorie, pokud v průběhu zákonné záruční doby dle Občanského zákoníku došlo u prodávajícího k výměně původního výrobku, na nějž byla služba uzavřena, za nový. I tato změna musí být písemně oznámena prodávajícímu.

7. Ukončení služby Warranty Comes

 • Službu Warranty Comes lze vypovědět ze strany kupujícího, pokud prodávající podstatným způsobem poruší podmínky služby.
 • V případě výpovědi vrátí prodávající časově alikvotní částku zaplacenou zákazníkem při uzavření podmínek služby. Služba Warranty Comes končí posledním dnem uvedeným na certifikátu služby.
 • Vystavením dobropisu na zboží v rámci služby Warranty Comes, zaniká tato služba dnem vystavení dobropisu.
 • V případě, že na zboží je prodávajícím vystaven dobropis v zákonné záruce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu částku za nevyužití služby Warranty Comes.

8. Platnost služby Warranty Comes

Služba Warranty Comes začíná běžet dnem následujícím po vystavení faktury a certifikátu na tuto službu. Služba končí posledním dnem uvedeným na certifikátu služby.

V Praze dne 23.3.2012 za společnost Comes, spol s r.o. schválil Ing. Jindřich Reichmann, jednatel společnosti.
Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte prosím kontaktovat naše obchodní oddělení na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu na .