Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost COMES, spol. s r.o., se sídlem Vejvanovského 1615/6, 149 00 Praha 4, IČ: 17047561, DIČ: CZ17047561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 2016, dále jen „COMES“.

Společnost COMES nemá povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, přesto nás v případě jakýchkoli dotazů týkající se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na emailu COMES@COMES.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 225091211.

 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro zde uvedené Účely zpracování.

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze po Vašem předchozím souhlasu.  Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou a smluvní povinnost. Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

 

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům.  Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky). Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

 

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost ZONER software, a.s., IČO: 49437381, se sídlem Nové sady 583/18, 602 00 Brno, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

– Vaše IP Adresa
– Otevíraná stránka našeho webu
– Kód odpovědi http
– Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

 

 Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě změny bydliště z obce Vestce.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla společnosti COMES, popř. na shora uvedenou e-mailovou adresu. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
Ověřením totožnosti na podatelně společnosti COMES při podání žádosti
Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna).  Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

 

Účely zpracování osobních údajů

KATEGORIE/AGENDAZPRACOVÁVANÝ OSOBNÍ ÚDAJKATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮKATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮÚČEL ZPRACOVÁNÍDOBA ZPRACOVÁNÍ*
SOUDNÍ SPORY Identifikační údaje, adresaÚčastníci řízení (žalobce,žalovaný)COMES, místně příslušný soud, exekutorské úřady, externí právní poradce (advokát)Soudní spory, ve kterých vystupuje společnost COMES (zejména vymáhání pohledávek)Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
OBCHODNÍ ČINNOST (SMLOUVY A OBJEDNÁVKY)Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojeníFyzické a právnické osoby, které uzavírají s COMES smlouvySpolečnost COMES, dodavatelé a odběrateléUzavírání smluv a objednávek (plnění smluvní povinnosti) Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
DATABÁZE DODAVATELŮ ZBOŽÍ A SLUŽEBIdentifikační údaje fyzických osob dodavatelůDodavatelé COMESSpolečnost COMESPlnění smluvních povinností – vystavování dokumentů pro uzavření smlouvy, oprávněný zájem společnosti COMESPo dobu nutné archivace dokumentů (Archivační a skartační řád, zákonné lhůty stanovené ve zvláštních předpisech)
ÚČETNÍ EVIDENCEIdentifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtuDodavatelé a odběratelé (zákazníci)Společnost COMES, zákazníci Účetní evidenceLhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
ZASÍLÁNÍ MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍJméno a příjmení, e-mailová adresazákazníciSpolečnost COMESOprávněný zájem společnosti COMES (šíření informace o nabídkách a nových produktech)Po dobu udělení souhlasu

*Společnost COMES má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

 

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl. V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: microsoft.com
Google Chrome:google.com
Mozilla Firefox: mozilla.org
Opera: opera.com
Safari: support.apple.com